Algemene Voorwaarden

Voor informatie over cookies verwijzen wij u graag naar de algemene cookie-policy van toepassing op WordPress websites.

Artikel 1, Definities

Onder “Giotino” wordt verstaan Giotino Gitaar, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 80722067 en gevestigd te Breda (4817LS) aan het Brabantplein nr. 38.

Onder ‘afnemer’ wordt verstaan degene die met Giotino een overeenkomst sluit voor het leveren van zaken of verrichten van diensten door Giotino.

Onder ‘offerte’ wordt verstaan elk mondeling en schriftelijk aanbod van Giotino om een overeenkomst met de afnemer aan te gaan.

Onder ‘zaken’ wordt verstaan alle stoffelijke objecten waarop de overeenkomst betrekking heeft en door Giotino te verrichten werkzaamheden en diensten.

Onder ‘levering’ wordt verstaan het door of namens Giotino feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de afnemer of een door deze aangewezen derde.

Artikel 2, Toepassing

De onderhavige algemene voorwaarden, nader te noemen: “de voorwaarden” zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle (aanbiedingen) offertes van Giotino aan een of meerdere afnemers.

Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarvan de afnemer zich bedient, verbinden Giotino niet, behoudens voor zover deze door Giotino uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3, Offertes/overeenkomsten

De door Giotino gemaakte offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op basis van de door de afnemer verstrekte (technische) informatie en opgegeven specificaties.

De overeenkomst komt tot stand, indien Giotino de order van de afnemer mondeling, schriftelijk of per e-mail heeft aanvaard of indien Giotino met de uitvoering is begonnen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Giotino niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen diensten en zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Ter reparatie aangeboden zaken

Artikel 4, Reparaties en onderhoud

Op basis van verstrekte informatie door de afnemer maakt Giotino een inschatting tot reparaties die zij kan uitvoeren. 

Voor wat betreft de ter reparatie aangeboden instrument is de afnemer zelf verantwoordelijk voor de staat van het instrument op het moment dat het aan Giotino wordt overgedragen. Er wordt bij binnenkomst een foto van de voor- en achterkant van elk instrument gemaakt en vlak voor afgifte nog een keer. Bij ernstige schade dient de afnemer Giotino van te voren op de hoogte te stellen. Giotino heeft het recht beschadigde instrumenten te weigeren als de afnemer niet duidelijk heeft aangegeven wat de gebreken of beschadigingen waren voor het tot stand komen van de overeenkomst met Giotino. 

Artikel 5, Levering

Levertijden en reparatie- en/of onderhoudsduur worden slechts bij benadering aangegeven en zijn niet bindend. Als plaats van levering geldt het overeengekomen afleveradres, bij gebreke daarvan de feitelijke vestigingsplaats van Giotino.

Alle risico’s ter zake van de door Giotino te leveren zaken gaan over op de afnemer op het tijdstip van levering.

De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waar deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

Als de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de afnemer.

De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Indien Giotino zorg draagt voor levering van de zaken bij de afnemer of een ander overeengekomen afleveradres geschiedt het vervoer van die zaken, behoudens
 anders luidende schriftelijke afspraken, voor rekening en risico van afnemer.

Een opgegeven en/of overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6, Garantie

Voor zaken waarop fabrieksgarantie van toepassing is, gelden uitsluitend en alleen de garantievoorwaarden regeling van de betrokken fabrikant zonder dat er verder verhaal op Giotino mogelijk is.

Giotino geeft over onderhouds- en reparatiediensten drie maanden garantie.

De garantie geldt niet als schade het gevolg is van een onjuiste behandeling door de afnemer.

Artikel 7, Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Giotino is beperkt tot directe schade. Giotino is nimmer aansprakelijk voor indirecte, respectievelijke gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de opdracht door Giotino. 

Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 11 van deze voorwaarden.

Giotino voert bepaalde risicovolle reparaties uit op geheel op eigen risico van de afnemer. Voorgaande de reparatie wordt bovenstaande met afnemer doorgenomen.

Giotino is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van uw gitaar als gevolg van brand, diefstal, overstroming of enige andere gebeurtenis.

Artikel 8, Overmacht

Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Giotino zijn toe te rekenen, zoals niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers en andere derden waarvan Giotino afhankelijk is en algemene vervoerproblemen.

Giotino heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat Giotino haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Giotino opgeschort.

Artikel 9, Eigendomsvoorbehoud

Alle door Giotino geleverde zaken blijven eigendom van Giotino totdat de afnemer alle verplichtingen uit de met Giotino gesloten overeenkomst is nagekomen en alle financiële verplichtingen integraal en onvoorwaardelijk aan Giotino zijn voldaan.

Artikel 10, Betalingen

De betaling dient per Tikkie of bankoverschrijving plaats te vinden voor levering van verrichte diensten of te leveren zaken, tenzij anders overeengekomen.

Na het verstrijken van een termijn van 14 dagen na factuurdatum is afnemer bij gebreke van betaling in verzuim en vanaf dat moment over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de afnemer na zes maanden nog in gebreke is, vervalt het eigendomsrecht van het betreffende instrument en kan door de afnemer geen aanspraak meer worden gemaakt op het instrument.

Artikel 11. Wijziging der voorwaarden

Giotino is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.

Giotino zal indien van toepassing de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de afnemer toezenden.

Als er geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens afnemer in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Giotino

Brabantplein 38

4817 LS Breda

Kvk: 80722067

BTW: NL0034835585B51

IBAN: NL97 RABO 0360 4666 05

Voor informatie over cookies verwijzen wij u graag naar de algemene cookie-policy van toepassing op WordPress websites.

%d bloggers liken dit: